Frågor och svar

Vad är Ersättningsfonden för investerare?

Ersättningsfonden för investerare har grundats för att trygga investerarnas tillgodohavanden om en till ersättningsfonden hörande tillhandahållare av investeringstjänster inte kan betala tillgodohavandena i enlighet med avtalet.

För en investerares tillgodohavanden svarar i första hand det värdepappersföretag eller kreditinstitut vars kund investeraren är.

Skyddet täcker bland annat förmedling och utförande av uppdrag, kapitalförvaltning samt ordnande av emission.

Placeringsbundna försäkringar eller placeringsfondverksamhet omfattas
inte av skyddet.

Vilka är medlemmar i Ersättningsfonden för investerare?

Medlemmar i ersättningsfonden är alla finländska företag som tillhandahåller investeringstjänster, såsom värdepappersföretag, kreditinstitut samt fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster.

Medlemsavgifterna samt de årliga garanti- och förvaltningsavgifterna från medlemmarna ökar fondens kapital med tanke på eventuella ersättningssituationer och täcker kostnaderna för fondens förvaltning.

Till vilka och vad betalas ur ersättningsfonden?

Ersättningsfondens skydd omfattar icke-professionella investerare. En privatperson är icke-professionell kund såvida inte tjänstetillhandahållaren har klassificerat personen som professionell kund. Medel som ingår i kundens investeringsverksamhet ska enligt lagen hållas isär från fondmedlemmens egna medel och från andra kunders medel. Därigenom kan en kunds medel returneras utan dröjsmål när kunden så kräver.

I undantagssituationer kan kundmedel ha blivit sammanblandade med tjänstetillhandahållarens
tillgångar eller kan av annat skäl inte returneras till kunden.

Fonden ersätter en investerares medel när en medlem i fonden inte har returnerat medel i enlighet med avtalet till en investerare som omfattas av skyddet. Förutsättningen är att medlemmen är insolvent.

Fonden ersätter inte exempelvis förluster till följd av värdepappers kursförändringar. Kunden svarar alltid för följderna av sina investeringsbeslut.

Vad är ersättningsbeloppet?

Ersättningen till en enskild investerare är 9/10 av investerarens tillgodohavande hos en och samma tjänstetillhandahållare, dock högst 20 000 euro. Ersättningen beräknas enligt värdepapperens marknadsvärde den dag då Finansinspektionen fattade beslutet om ersättningsskyldighet eller då tjänstetillhandahållaren försattes i likvidation eller konkurs eller då företagssanering inleddes, beroende på vilken dag som infaller tidigare.

Av begränsningen följer att en investerare vars tillgodohavande uppgår till ca 22 222 euro är berättigad till maximiersättning, dvs. 20 000 euro, eftersom 90 procent av 22 222 euro är 20 000 euro. Om en investerares tillgodohavande är 20 000 euro blir ersättningen 18 000 euro. Ersättningen blir också 20 000 euro när en investerares tillgodohavande hos en
tjänstetillhandahållare överstiger 22 222 euro.


Aktiespararen A bedriver handel med börsaktier ungefär en gång om året. Portföljens värde är 50 000 euro. A är en icke-professionell kund.

Om den tjänstetillhandahållare som A anlitar försätts i konkurs, är A:s medel på kundmedelskontona dock tryggade, eftersom de inte ingår tjänstetillhandahållarens konkursbo. Om tjänstetillhandahållaren i strid med lagen har blandat kundens medel med företagets medel, ersätter Ersättningsnämnden för investerare 20 000 euro av A:s tillgodohavande på 50 000 euro. Resterande 30 000 euro ska A bevaka i tjänstetillhandahållarens konkurs.


Hur görs ansökan om ersättning?

En investerare kan söka ersättning genom att anmäla sin fordran till Finansinspektionen.

Finansinspektionen besluter inom 21 dagar om ersättningsfonden ska betala investerarens tillgodohavande. Förutsättningen för ersättning är att underlåtelsen att betala tillgodohavandet har berott på tjänstetillhandahållarens bestående insolvens.

Ersättning kan inte sökas om tjänstetillhandahållaren har lämnat en enskild kunds medel obetalda utan att det har med insolvens att göra. Ersättning kan inte heller sökas i en tillfällig situation där återbetalningen av medlen har fördröjts på grund av strejk, tekniska problem eller andra omständigheter som kan betraktas som oöverstigligt hinder.

Tjänstetillhandahållaren ska ge Finansinspektionen och Ersättningsfonden för investerare uppgifter om alla investerare och deras tillgodohavanden för fattande av ersättningsbeslut.

Finansinspektionen ska underrätta ersättningsfonden och tjänstetillhandahållaren om sitt beslut. Om tjänstetillhandahållaren har en filial i utlandet, delges beslutet också landets tillsynsmyndighet och system för investerarskydd som motsvarar ersättningsfonden.

Ersättningsfonden sänder skriftligt meddelande till alla tjänstetillhandahållarens kunder om Finansinspektionens beslut. Dessutom informerar ersättningsnämnden genom meddelanden som publiceras i Officiella tidningen och i regionens största dagstidningar om vilka åtgärder investerarna bör vidta för att trygga sina fordringar.

När betalas ersättningen?

Ersättningsfonden ska betala investerarens tillgodohavande utan obefogat dröjsmål senast tre månader efter Finansinspektionens beslut. Om fondmedlemmen före Finansinspektionens beslut har försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för företagssanering, räknas tiden från tidpunkten för beslutet om detta.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden ska betala investerarnas tillgodohavanden. Trots en eventuell förlängning ska fonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål, om det skulle vara oskäligt för ersättningstagaren att ersättningen fördröjs, exempelvis när mottagarens utkomst är beroende av ersättningen.

Ersättning gäller

 • Icke-professionella kunder
 • Klara och ostridiga fordringar
 • Investerarens medel har inte returnerats
 • Tjänstetillhandahållaren är bestående
  insolvent

Ersättning gäller inte

 • Professionella kunder
 • Placeringsbundna försäkringar
 • Värdeförändringar eller förluster i
  investeringsverksamheten

Varifrån kommer medlen i Ersättningsfonden för investerare?

I lagstiftningen har man eftersträvat att säkerställa att ersättningsfonden har tillräckligt kapital för att kunna betala ersättningar. Ersättningsfondens minimikapital som lagen förutsätter är 12 miljoner euro. Om ersättningsfondens tillgångar inte räcker till betalning av investerarnas tillgodohavanden kan fonden uppta kredit för sin verksamhet.

Förvaltningen av Ersättningsfonden för investerare

Ersättningsfonden och dess ärenden sköts av en delegation som fondens medlemmar valt och av en styrelse som delegationen valt. Styrelsen kan utse en ombudsman för fonden.

Delegationens uppgift är att övervaka att fonden sköts med iakttagande av lag och fondens stadgar samt i enlighet med myndigheters bestämmelser och beslut.

Representerade i styrelsen är olika slag av värdepappersföretag och kreditinstitut. Styrelsen företräder ersättningsfonden och sköter dess ärenden. Fondens löpande ärenden sköts av en ombudsman som styrelsen tillsatt.

Ersättningsfonden har en CGR-revisor. Fondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Ytterligare information får du från

 • Ersättningsfonden för investerare
 • Finansinspektionen
 • Din egen tillhandahållare av investeringstjänster